puzzelstukjes

Tijdens het gehele mediationproces is er aandacht voor uw verhaal, uw emoties en uw belangen. Mediation leert dat een oplossing dichterbij komt op het moment dat u ervaart dat er weer begrip en respect voor elkaar is. Zodra u weer in staat bent op constructieve wijze met elkaar te communiceren en bereid bent naar elkaar te luisteren en u in te leven in de belangen van de ander.

In een mediation komt het doorgaans in twee tot vijf bijéénkomsten van 2 uur tot een oplossing.

Uit welke stappen bestaat het mediationproces?

Graag geef ik u inzicht in de opbouw van een mediation. Gebleken is dat veel mensen het prettig vinden als ze weten wat hen te wachten staat. Tijdens een mediation worden er 7 fasen doorlopen. Vanzelfsprekend zult u zich hiervan niet steeds bewust zijn.

Zoals gezegd bestaat een mediation uit 7 fasen. Indien nodig zal worden teruggegaan naar een vorige fase. Tot het moment van het ondertekenen van de vaststellingsoveréénkomst (zie fase 7) bent u nergens aan gebonden en kunt u overal op terugkomen. De 7 fasen kunnen doorgaans in twee tot vijf bijéénkomsten van 2 uur worden doorlopen. Dit is geen garantie en helemaal afhankelijk van de aard van het probleem. Aan het einde van elke bijéénkomst vat ik de voortgang samen en maken we vervolgafspraken met elkaar.

Fase 1

Er wordt een afspraak met u gemaakt en u krijgt in deze fase schriftelijke informatie van mij, waaronder een concept mediation-overeenkomst.

Fase 2

Deze fase gaat in vanaf onze eerste afspraak. We maken persoonlijk kennis en u krijgt uitleg over het mediationproces en belangrijkste aspecten van mediation (waaronder de vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, vrijblijvendheid, commitment etc.). Nadat ik uw eventuele vragen heb beantwoord wordt de mediation-overeenkomst ondertekend.

Fase 3

In deze fase nodig ik u uit over en weer uw verhaal te vertellen. Ik luister actief, vat samen wat u heeft gezegd, herformuleer en stel vragen. Uw belangen, wensen en doelen worden in kaart gebracht. U zult merken dat aan het einde van deze fase de communicatie vaak al een stuk soepeler verloopt en dat er weer naar elkaar wordt geluisterd.

Fase 4

Uw wederzijdse belangen worden nader in kaart gebracht en door mij geverifieerd: Wat vindt u belangrijk? Zijn alle punten benoemd? Welke belangen zijn gemeenschappelijk, verenigbaar en tegengesteld? Vaak komt u er in deze fase achter dat er meer gemeenschappelijke belangen zijn dan u vooraf dacht. Er ontstaat vertrouwen dat u er samen uit zult komen.

Fase 5

In deze fase gaat u met elkaar onderhandelen over de zaken die u in fase 4 heeft vastgesteld. Voor ieder belang worden mogelijkheden bedacht om tot een oplossing te komen, die we noteren als mogelijke opties. Op het moment dat u aan de hand van de mogelijke opties op alle punten/belangen een oplossing heeft bereikt, is er sprake van overéénstemming.

Fase 6

In deze fase worden de onderhandelingsresultaten geverifieerd en getoetst aan uw wensen. Tevens zullen de resultaten worden getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Is nu alles geregeld? Desgewenst worden de resultaten vastgelegd in een concept vaststellingsoveréénkomst.

Fase 7

De vaststellingsoveréénkomst wordt na akkoord door alle partijen ondertekend en de mediation wordt afgesloten.