Mediation bij echtscheiding

Mediation bij een echtscheiding is een efficiënte manier om jullie scheiding zo goed en persoonlijk mogelijk te regelen. Laarman Mediation begeleidt jullie van het begin tot het eind bij het ‘proces’ van de scheiding. Hoewel er in Nederland veel bij wet is geregeld, is het vaak ook mogelijk om hiervan af te wijken (regelend recht). Dit betekent dat jullie samen met je partner afspraken kunt maken die beter passen bij jullie persoonlijke omstandigheden.

Tijdens de mediationgesprekken proberen jullie het samen eens te worden en goede afspraken te maken over de vele ‘zaken’ die voor de scheiding geregeld moeten worden. Als mediator begeleid ik jullie daarbij op zowel emotioneel, relationeel, financieel als juridisch gebied. De afspraken die jullie met elkaar hebben gemaakt worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, en als er minderjarige kinderen zijn, tevens in het ouderschapsplan (hieronder kun je meer lezen over het ouderschapsplan). Een advocaat waar Laarman Mediation mee samenwerkt zal vervolgens het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan, vergezeld van het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheidng, naar de Rechtbank sturen.

Over welke zaken dien je het tijdens de mediation met elkaar eens te worden? Voorbeelden van de verschillende zaken die geregeld moeten worden zijn:

 • De verdeling van de zorg en de opvoeding van jullie kinderen.
 • Een regeling omtrent de woning.
 • Kinder- en partneralimentatie.
 • De Vermogensverdeling. Welke bezittingen en schulden moeten er worden verdeeld?
 • De verdeling van de, tijdens het huwelijk, opgebouwde pensioenaanspraken.
 • Overige zaken (abonnementen, verzekeringen, etc.).

Scheiden en kinderen

Een echtscheiding is voor alle gezinsleden een moeilijke periode. Voor jullie kinderen is de scheiding een ingrijpende gebeurtenis die hun leven flink kan ontregelen. Kinderen verliezen hun vanzelfsprekende en vertrouwde basis en krijgen te maken met gevoelens van verdriet en verlies. Kinderen komen tussen hun ouders in te staan. De manier waarop ouders uit elkaar gaan en omgaan met hun conflicten heeft een zeer grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Tijdens de mediationgesprekken worden alle zaken omtrent de kinderen uitgebreid besproken waarbij het ‘proces’ is gericht op het behoud van de onderlinge relaties. Jullie gaan scheiden als partners en hopelijk ‘samenwerken’ als ouders.

Kinderen moeten zich veilig blijven voelen. Voor kinderen is het daarom enorm belangrijk dat jullie, als ex-partners, na een scheiding als ouders met elkaar leert omgaan. De mediator kan helpen bij dit proces en maakt daarom samen met de ouders toekomstgerichte, duidelijke afspraken die worden vastgelegd in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Van groot belang is dat jullie als ouders uitgaan van de belangen van de kinderen en je in staat bent elkaar als ouder te respecteren. Als partners gaan jullie uit elkaar, als ouders nooit!

Alimentatie

Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten ‘verschuldigd elkaar het nodige te verschaffen’. Zo staat het zo mooi in de wet.

Na beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap heb je ook een wettelijke plicht elkaar het nodige te verschaffen. Indien je partner geen of nauwelijks inkomen heeft, kan hij/zij partneralimentatie vragen. Indien je, nadat je hebt samengewoond, uit elkaar bent gegaan heb je geen onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar (tenzij je dit specifiek hebt vastgelegd in een samenlevingsoveréénkomst).

Tijdens jullie mediation mag je afstand doen van de wettelijke regelingen en in onderling overleg de alimentatie regelen. Laarman Mediation kijkt samen met jullie wat de beste regeling is.

Kinderalimentatie

Als ouders hebben jullie, ook na de echtscheiding, de financiële zorgplicht voor de kinderen. Deze zorgplicht hebben jullie tot de kinderen 21 jaar of financieel zelfstandig zijn. Als verzorgende ouder kun je een bijdrage in de kosten voor de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. Deze bijdrage heet kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald door de behoefte die je als verzorgende ouder hebt, en door de draagkracht van de ouder die kinderalimentatie moet gaan betalen. Daarbij is het uitgangspunt dat de kinderen zoveel mogelijk hun ‘oude’ levensstijl kunnen voortzetten, denk hierbij o.a. aan hobby’s en sporten. De afspraak die jullie met elkaar hebben gemaakt zal, via het ouderschapsplan, worden getoetst door de rechter. De rechter kijkt hierbij naar de hoogte van de behoefte op basis van de levensstijl.

Na jullie echtscheiding blijven jullie beiden dus wettelijk verplicht om de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Daarom dienen jullie samen afspraken te maken over hoe jullie de zorg voor de kinderen wensen te regelen.

De zorg voor de kinderen kunnen jullie op twee manieren met elkaar regelen:

1.

Eén van jullie betaalt kinderalimentatie in combinatie met een bezoekregeling. De kinderen gaan dan wonen bij de verzorgende ouder. Die ouder ontvangt in de regel de afgesproken kinderalimentatie (en eventueel partneralimentatie). Voor de andere ouder wordt een omgangsregeling afgesproken. Ook hier geldt dat jullie zelf afspraken mogen maken omtrent de hoogte van de kinderalimentatie.

2.

Co-ouderschap. In deze situatie nemen jullie beiden een min of meer gelijkwaardig deel van de verzorging en opvoeding van de kinderen op je, zowel praktisch als financieel. Je draagt dus beiden de eigen kosten voor het wonen en het huishouden van de kinderen. Ook hier geldt dat jullie onderling afspraken mogen maken over de geldzaken rondom de kinderen. Daarnaast kan partneralimentatie aan de orde zijn als de inkomens sterk verschillen.

Wat de beste keuze is ligt helemaal aan de persoonlijke omstandigheden en voorkeur die jullie hebben. Tijdens de mediation gesprekken zullen wij hier uitgebreid aandacht aan besteden. Welke keuzes ook maakt worden voor de zorg en opvoeding van de kinderen, er moet altijd een ouderschapsplan worden opgesteld.

Ouderschapsplan

Als jullie gaan scheiden en kinderen hebben, dan bestaat sinds 1 maart 2009 de verplichting een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan is een verplichte regeling, waarin jullie samen de afspraken vastleggen over de minderjarige kinderen. Het ouderschapsplan stelt de belangen van de kinderen op de eerste plaats en wordt door jullie samen opgesteld. Een belangrijk aspect is hoe de kinderen, op een bij de leeftijd van hen passende wijze, bij de totstandkoming van het ouderschapsplan zijn betrokken.

Deze verplichting geldt indien jullie besluiten uit elkaar te gaan en kinderen hebben tot 18 jaar. Het maakt hierbij niet uit of je getrouwd was, gescheiden bent ‘van tafel en bed’, een geregistreerd partnerschap had of samenwonend bent geweest.

Doordat een ouderschapsplan moet worden gemaakt tijdens het proces van de scheiding gaan jullie beiden al vroeg nadenken over de invulling van de taken in de periode na de scheiding. Heldere afspraken kunnen conflicten voor een deel voorkomen. Het gaat erom dat ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

Tijdens de mediation gesprekken zullen jullie samen, en indien nodig onder begeleiding van Laarman Mediation, een ouderschapsplan opstellen waar jullie je beiden goed in kunnen vinden. Als het ouderschapsplan klaar is, zal het door beiden worden ondertekend. Het ouderschapsplan wordt zelfstandig of geïntegreerd in het echtscheidingsconvenant naar de rechtbank gestuurd.

Inhoud ouderschapsplan

De wetgever gaat er vanuit dat jullie na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Je mag zelf met je partner bepalen hoe invulling wordt gegeven aan de afspraken die worden vastgelegd in het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken komen over:

 • De verdeling tussen jullie beiden van de zorg- en opvoedingstaken.
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen (kinderalimentatie), en
 • De manier waarop jullie elkaar zullen informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot de minderjarige kinderen en hun vermogen.

Andere punten die opgenomen kunnen worden in het ouderschapsplan zijn afspraken over:

 • Dagelijkse zorg (kleding, kapper, bedtijden etc.).
 • Vakanties en feest- of verjaardagen.
 • Contact onderhouden met andere familieleden zoals opa’s en oma’s, tantes en ooms.
 • Hobby’s en clubs.
 • School.
 • Vervoer (halen en brengen van de kinderen).
 • Medische verzorging (huisarts, tandarts)
 • Financiën.
 • Mobiele telefoon.
 • Introductie van een eventuele nieuwe partner.
 • Overige zaken zoals onderwerpen over belangrijke waarden en principes.