Mediation bij echtscheiding

Mediation bij een echtscheiding is een efficiënte manier om uw scheiding zo goed en persoonlijk mogelijk te regelen. Laarman Mediation begeleidt u van het begin tot het eind bij het ‘proces’ van uw scheiding. Hoewel er in Nederland veel bij wet is geregeld, is het vaak ook mogelijk om hiervan af te wijken (regelend recht). Dit betekent dat u samen met uw partner afspraken kunt maken die beter passen bij uw persoonlijke omstandigheden.

Tijdens de mediationgesprekken probeert u het samen eens te worden en goede afspraken te maken over de vele ‘zaken’ die voor uw scheiding geregeld moeten worden. Als mediator begeleid ik u daarbij op zowel emotioneel, relationeel, financieel als juridisch gebied. De afspraken die u met elkaar heeft gemaakt worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, en als er minderjarige kinderen zijn, tevens in het ouderschapsplan (hieronder kunt u meer lezen over het ouderschapsplan). Een advocaat waar Laarman Mediation mee samenwerkt zal vervolgens het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan, vergezeld van het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheidng, naar de Rechtbank sturen.

Over welke zaken dient u het tijdens de mediation met elkaar eens te worden? Voorbeelden van de verschillende zaken die geregeld moeten worden zijn:

 • De verdeling van de zorg en de opvoeding van uw kinderen.
 • Een regeling omtrent de woning.
 • Kinder- en partneralimentatie.
 • De Vermogensverdeling. Welke bezittingen en schulden moeten er worden verdeeld?
 • De verdeling van de, tijdens het huwelijk, opgebouwde pensioenaanspraken.
 • Overige zaken (abonnementen, verzekeringen, etc.).

Scheiden en uw kinderen

Een echtscheiding is voor alle gezinsleden een moeilijke periode. Voor uw kinderen is de scheiding een ingrijpende gebeurtenis die hun leven flink kan ontregelen. Kinderen verliezen hun vanzelfsprekende en vertrouwde basis en krijgen te maken met gevoelens van verdriet en verlies. Kinderen komen tussen hun ouders in te staan. De manier waarop ouders uit elkaar gaan en omgaan met hun conflicten heeft een zeer grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Tijdens de mediationgesprekken worden alle zaken omtrent de kinderen uitgebreid besproken waarbij het ‘proces’ is gericht op het behoud van de onderlinge relaties. U gaat scheiden als partners en hopelijk ‘samenwerken’ als ouders.

Kinderen moeten zich veilig blijven voelen. Voor kinderen is het daarom enorm belangrijk dat u, als ex-partners, na een scheiding als ouders met elkaar leert omgaan. De mediator kan helpen bij dit proces en maakt daarom samen met de ouders toekomstgerichte, duidelijke afspraken die worden vastgelegd in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Van groot belang is dat u als ouders uitgaat van de belangen van uw kinderen en u in staat bent elkaar als ouder te respecteren. Als partners gaat u uit elkaar, als ouders nooit!

Alimentatie

Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten ‘verschuldigd elkaar het nodige te verschaffen’. Zo staat het zo mooi in de wet.

Na beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u ook een wettelijke plicht elkaar het nodige te verschaffen. Indien uw partner geen of nauwelijks inkomen heeft, kan hij/zij partneralimentatie vragen. Indien u, nadat u heeft samengewoond, uit elkaar bent gegaan heeft u geen onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar (tenzij u dit specifiek heeft vastgelegd in een samenlevingsoveréénkomst).

Tijdens uw mediation mag u afstand doen van de wettelijke regelingen en in onderling overleg de alimentatie regelen. Laarman Mediation kijkt samen met u wat de beste regeling is in uw situatie.

Kinderalimentatie

Als ouders heeft u, ook na de echtscheiding, de financiële zorgplicht voor uw kinderen. Deze zorgplicht heeft u tot uw kinderen 21 jaar of financieel zelfstandig zijn. Als verzorgende ouder kunt u een bijdrage in de kosten voor de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. Deze bijdrage heet kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald door de behoefte die u als verzorgende ouder heeft, en door de draagkracht van de ouder die kinderalimentatie moet gaan betalen. Daarbij is het uitgangspunt dat de kinderen zoveel mogelijk hun ‘oude’ levensstijl kunnen voortzetten, denk hierbij o.a. aan hobby’s en sporten. De afspraak die u met elkaar heeft gemaakt zal, via het ouderschapsplan, worden getoetst door de rechter. De rechter kijkt hierbij naar de hoogte van de behoefte op basis van de levensstijl.

Na uw echtscheiding blijft u beiden dus wettelijk verplicht om de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Daarom dient u samen afspraken te maken over hoe u de zorg voor uw kinderen wenst te regelen.

De zorg voor uw kinderen kunt u op twee manieren met elkaar regelen:

1.

Eén van u betaald kinderalimentatie in combinatie met een bezoekregeling. Uw kinderen gaan dan wonen bij de verzorgende ouder. Die ouder ontvangt in de regel de afgesproken kinderalimentatie (en eventueel partneralimentatie). Voor de andere ouder wordt een omgangsregeling afgesproken. Ook hier geldt dat u zelf afspraken mag maken omtrent de hoogte van de kinderalimentatie.

2.

Co-ouderschap. In deze situatie neemt u beiden een min of meer gelijkwaardig deel van de verzorging en opvoeding van de kinderen op zich, zowel praktisch als financieel. U draagt dus beiden uw eigen kosten voor het wonen en het huishouden van de kinderen. Ook hier geldt dat u onderling afspraken mag maken over de geldzaken rondom de kinderen. Daarnaast kan partneralimentatie aan de orde zijn als uw inkomens sterk verschillen.

Wat voor u de beste keuze is ligt helemaal aan uw persoonlijke omstandigheden en voorkeur die u heeft. Tijdens de mediation gesprekken zullen wij hier uitgebreid aandacht aan besteden. Welke keuzes u ook maakt voor de zorg en opvoeding voor de kinderen, er moet altijd een ouderschapsplan worden opgesteld.

Ouderschapsplan

Als u gaat scheiden en u heeft kinderen, dan bent u sinds 1 maart 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan is een verplichte regeling, waarin u samen de afspraken vastlegt over uw minderjarige kinderen. Het ouderschapsplan stelt de belangen van de kinderen op de eerste plaats en wordt door u samen opgesteld. Een belangrijk aspect is hoe de kinderen, op een bij de leeftijd van hen passende wijze, bij de totstandkoming van het ouderschapsplan zijn betrokken.

Deze verplichting geldt indien u besluit om uit elkaar te gaan en u kinderen heeft tot 18 jaar. Het maakt hierbij niet uit of u getrouwd was, gescheiden bent ‘van tafel en bed’, een geregistreerd partnerschap had of samenwonend bent geweest.

Doordat u een ouderschapsplan moet maken tijdens het proces van de scheiding gaat u beiden al vroeg nadenken over de invulling van uw taken in de periode na de scheiding. Heldere afspraken kunnen conflicten voor een deel voorkomen. Het gaat erom dat u zich als ouders gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw kinderen. Zowel voor als na de scheiding.

Tijdens de mediation gesprekken zult u samen met uw partner, en indien nodig onder begeleiding van Laarman Mediation, een ouderschapsplan opstellen waar u zich beiden goed in kunt vinden. Als het ouderschapsplan klaar is, zal het door u beiden worden ondertekend. Het ouderschapsplan wordt zelfstandig of geïntegreerd in het echtscheidingsconvenant naar de rechtbank gestuurd.

Inhoud ouderschapsplan

De wetgever gaat er vanuit dat u na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijft voor de kinderen. U mag zelf met uw partner bepalen hoe u invulling geeft aan de afspraken die worden vastgelegd in het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moet u samen in ieder geval afspraken opnemen over:

 • De verdeling tussen u beiden van de zorg- en opvoedingstaken.
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kinderen (kinderalimentatie), en
 • De manier waarop u elkaar zult informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot uw minderjarige kinderen en hun vermogen.

Andere punten die opgenomen kunnen worden in het ouderschapsplan zijn afspraken over:

 • Dagelijkse zorg (kleding, kapper, bedtijden etc.).
 • Vakanties en feest- of verjaardagen.
 • Contact onderhouden met andere familieleden zoals opa’s en oma’s, tantes en ooms.
 • Hobby’s en clubs.
 • School.
 • Vervoer (halen en brengen van de kinderen).
 • Medische verzorging (huisarts, tandarts)
 • Financiën.
 • Mobiele telefoon.
 • Introductie van een eventuele nieuwe partner.
 • Overige zaken zoals onderwerpen over belangrijke waarden en principes.