Voor veel mensen is werk één van de belangrijkste elementen in hun leven. Een verstoorde arbeidsrelatie kan daarom diep ingrijpen. Voor jou als werknemer, maar ook voor je werkgever. Denk aan ziekte, reputatie-schade en ontslagvergoedingen. Het in redelijkheid eens worden over hetgeen jullie verdeeld houdt is altijd beter voor alle partijen.  Veel beter dan kiezen voor een rechterlijke procedure met veelal een onzeker resultaat. Voor één of zelfs beide partijen. Kies voor je arbeidsconflict dus te allen tijde voor een arbeidsmediation.

Werk is de verbindende schakel tussen mensen

Werk is belangrijk voor mensen. Het geeft betekenis aan hun leven en hun zelfbeeld wordt er mede door bepaald. Naast de individuele belangen is er ook een sociale dimensie. Werk en werkomgeving zijn voor velen van ons een tweede thuis. Goede medewerkers horen het belangrijkste kapitaal van een organisatie te zijn, een voorwaarde voor continuïteit en groei ten behoeve van allen die betrokken zijn, waaronder klanten, werknemers, directie, afnemers en de ondernemers zelf.

Als relaties in de werksfeer verstoord raken of dreigen te raken, grijpt dat diep in. En als ze blijven smeulen of zelfs escaleren zullen de gevolgen daarvan niet onopgemerkt blijven. Ziekte is in deze situatie niet altijd medisch herkenbaar maar kan wel als verlammend worden gevoeld. En niet alleen door de werknemer zelf. Snel verslechterende verhoudingen, verbittering en uiteindelijk hoge ontslagvergoedingen volgen dan onvermijdelijk.

En zo kunnen werkgever en werknemer, die ooit begonnen met een gezamenlijk doel, samen afspraken en plannen maakten, steeds verder uit elkaar komen te staan. De kloof die tussen hen ontstaat, wordt gevuld met herinneringen, feiten en meningen waar ieder zijn of haar gelijk uit probeert te halen en ook goede redenen uit put om gelijk te hebben. Op dat moment is de aanvankelijke gemeenschappelijkheid ver te zoeken is.

De keuze voor arbeidsmediation

Samen een oplossing zoeken is niet altijd het eerste waar mensen dan naar verlangen. Maar toch: met begrip voor elkaar en de eigen belangen kan een vastgelopen communicatie worden omgezet in constructief overleg wanneer u kiest voor arbeidsmediation. Veelal levert dit nieuwe inzichten op. En deze inzichten leiden vaak tot nieuwe afspraken. Soms afspraken die leiden tot herstel van de arbeidsrelatie en soms afspraken waarmee de arbeidsrelatie zo beëindigd kan worden dat pijn, teleurstelling en woede worden omgezet in acceptatie, financieel haalbare afspraken en een bij beide kanten passend integer afscheid. Laarman Mediation helpt je daarbij!

Alle belangrijke aspecten komen aan bod bij arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation gaat het soms vooral over verstoringen in de communicatie en de weerslag daarvan op de (werk)relatie. Soms kan een enkel gesprek met Laarman Mediation al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Bij verscherpte conflicten met extra dimensies wordt door de arbeidsmediator ook aandacht besteed aan de relevante economische/juridische aspecten zoals de relatie met het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie.

Daar waar cliënten besluiten tot beëindiging van de arbeidsoveréénkomst heeft Laarman Mediation kennis van zaken over opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de transitievergoeding, opzegtermijnen, WW rechten, opzegverboden en concurrentiebedingen. Een arbeidsmediation van Laarman Mediation garandeert dat cliënten tot afspraken komen die recht doen aan de wettelijke kaders.

Het resultaat van arbeidsmediation

Bij een arbeidsconflict of geschil wordt aan de mediationtafel niemand tot ongewilde compromissen gedwongen. Het is juist de bedoeling dat cliënten vrijwillig en op eigen kracht, indien gewenst ondersteund door hun adviseurs, onderhandelen over een resultaat waarmee ze liever naar huis gaan dan met een onzekere uitkomst van een rechterlijke procedure.